វាក្យសម្ព័ន្ធសារ

1 - ការផ្ញើសារការទទួលបានលេខគណនីធនាគារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ Casino889 ។

ការសរសេរ
:
 nganhang ប្រកាស
01234 889 889

ឧទាហរណ៍អ្នកត្រូវការលេខគណនីធនាគារ
agribank នៃក្រុមហ៊ុនធ្វើប្រតិបត្តិការ

soạn tin:  ឈ្មោះអ្នកប្រើ
  agribank
 ប្រកាស
01234 889 889

2 - បង្កើតសារដែលតែងភ្នាល់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនី:

ឈ្មោះពេញ – លេខទូរស័ព្ទ – ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានផ្ទុក – ពេលបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់អ្នកទទួល – ភ្នាល់លើបណ្តាញ

ឧទាហរណ៍អ្នកបានដាក់ឈ្មោះ Cong Vinh, លេខទូរស័ព្ទ 0912345678, 1 លាននាក់ដែលផ្ទុកគណនីចំនួន 0341000381248 របស់ក្រុមហ៊ុននេះ (នៅ 17h30) ibet888 បង្កើតគណនី

តែង
:  
 congvinh 0912345678 mottrieu 0341000381248 17h30 tao ibet888 gửi 01234 889 889

3 - ការផ្ញើសារភ្នាល់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីតែង:

ឈ្មោះរបស់ពួកគេដែលបានបង្ហោះបញ្ចូលនៅ it- ីជចំនួនទឹកប្រាក់ nap- នៃគណនីដែលបានផ្ញើ – ពេលបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់អ្នកទទួល.

ឧទាហរណ៍: ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ Le Cong Vinh បានផ្ទុកក្នុងភ្នាល់ ABC គណនីកម្រិតរដ្ឋធានី 40, អ្នកផ្ទេរពីគណនី 0251003267889 nghan ទៅក្នុងគណនីក្រុមហ៊ុនចំនួនប្រាំរយនាក់នៃ 0,341,000,381,248 (នៅ 19h10)

តែង
:
  lecongvinh abc 40 namtram 0251003267889 0341000381248 19h10 ប្រកាស 01234 889 889

4 - ការផ្ញើរសារការដកប្រាក់:

Họ tên – tên đăng nhập – số tiền cần rút- tên ngân hàng – số tài khoản ngân hàng của bạn.

Ví dụ: bạn tên Công Vinh , cần rút 10 triệu từ tài khoản cá cược có tên đăng nhập abc123 về tài khoản Vietcombank của bạn số 0251000344568

soạn tin:   congvinh abc123 rut muoitrieu vietcombank 0251000344568 gửi 01244 889 889

5 - ផ្ញើរសារមកវិញនូវភ្នាល់ពគណនី:

Tកំណត់ហេតុអ៊ីស្រាអែល – ជារដ្ឋធានី capmatkhau
( ប្រសិនបើអ្នកភ្លេចពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក
)

caplaithongtintaikhoan – ឈ្មោះ – បានចុះបញ្ជីលេខទូរស័ព្ទ (ប្រសិនបើអ្នកភ្លេចពគណនីភ្នាល់ទាំងមូល)

mo-tendangnhap – mức đô (ប្រសិនបើគណនីត្រូវបានចាក់សោ
) បើគណនីត្រូវបានចាក់សោ
. ប្រកាស
01234 889 889

ចំណាំ: ចំពោះដំណើរការលឿនជាងមុន, ការផ្ញើសារនៅពេលដែលអ្នកមិនអាចទទួលបានមកវិញបន្ទាប់ពី 1 ទៅ 15 នាទីបានបញ្ចប់ក្រុមហ៊ុននឹងដោះស្រាយសំណួររបស់អ្នកបាន
.

* ការផ្ញើសារទូរស័ព្ទលេខគឺជាលេខទូរស័ព្ទមួយដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយ Casino889
.